Hướng dẫn sử dụng SugarCRM cơ bản

Trong phần Hướng dẫn sử dụng (Cơ bản) này bạn sẽ được tìm hiểu:

Các thao tác cơ bản Đăng nhập/ đăng xuất
Trang chủ (Home)
Module
Màn hình danh sách (listview)
Màn hình chỉnh sửa (editview)
Màn hình chi tiết (detailview)
Tìm kiếm trong module
Xóa dữ liệu
Cập nhật dữ liệu
Thêm dữ liệu từ file (Import)
Xuất dữ liệu ra file (Export)
Ghi nhận hoạt động của nhân viên
Ghi nhận cuộc gọi
Ghi nhận cuộc hẹn
Ghi nhận tác vụ
Ghi nhận ghi chú
Xem lịch công việc
Dành cho  nhân viên Marketing Quản lý khách hàng mục tiêu
Quản lý danh sách khách hàng để gửi email
Quản lý nội dung email để gửi
Cấu hình email dùng để gửi
Tạo Campaign
Xem kết quả của chiến dịch gửi email marketing
Gửi SMS
Convert target sang Lead
Dành cho nhân viên Sales Quản lý thông tin khách hàng tiềm năng
Gọi điện chăm sóc
Ghi nhận cuộc hẹn
Gửi email
Ghi nhận các tác vụ
Ghi chú
Xem lịch công việc
Chuyển khách hàng tiềm năng thành khách hàng chính thức
Quản lý cơ hội bán hàng
Quản lý khách hàng chính thức
Quản lý người liên hệ của khách hàng chính thức
Tạo và giao chỉ tiêu kinh doanh
Báo cáo hoạt động sale
Báo cáo đạt hay không đạt chỉ tiêu kinh doanh
Dành cho nhân viên CSKH
Ghi nhận vụ việc
Quản lý cộng tác
Quản lý dự án
Quản lý tài liệu
Quản trị hệ thống
Quản lý người dùng
Cấu hình email
Phân quyền
Công cụ phát triển

Note: Các hướng dẫn này áp dụng cho mọi gói SugarCRM

Posted on by
CISSP   400-101   810-403   300-320   210-260   200-120   400-051   NS0-157   400-201   70-410   070-410   CISSP   400-101   70-411   70-461   220-802   PMP   70-488   MB6-703   70-462   70-461   220-802   PMP   70-488   MB6-703   70-462   1V0-601   2V0-621   070-480   300-115   70-414   642-874   101-400   070-486   MB5-705   200-120   210-260   200-310   SY0-401   810-403   300-320   400-101   70-533   N10-006   MB2-707   210-060   400-201   350-018   ADM-201   CISSP   1Z0-060   400-051   300-075   MB2-704   100-101   9L0-012   642-999   300-115   MB5-705   70-461   1V0-601   300-206   352-001   70-486   300-135   700-505   400-051   640-875   200-125   500-260   642-181   300-208   70-464   70-643   70-410   70-687   mb2-707   2v0-621   200-120   210-260   200-310   SY0-401   810-403   300-320   400-101   70-533   N10-006   MB2-707   200-120   CISSP   400-101   810-403   300-320   210-060   300-070   210-260   300-075   300-101   NSE4   EX200   300-115   100-101   ADM-201   N10-006   810-403   200-120   400-101   CISSP   300-320   350-018   300-101   210-260   300-208   MB2-707   400-201   SY0-401   70-462   EX200   100-101   1Z0-803   200-120   210-260   200-310   SY0-401   810-403   300-320   400-101   70-533   N10-006   MB2-707   210-060   400-201   200-120   210-260   200-310   SY0-401   810-403   300-320   400-101   70-533   N10-006   MB2-707   210-060   400-201   350-018   200-001   200-101   200-120   250-001   350-018   400-051   642-467   810-420   70-410   70-460   220-802   70-680   350-060   1Y0-300   9L0-418   200-120   210-260   200-310   SY0-401   810-403