HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP GIAO DIỆN MẶC ĐỊNH

1. Hướng dẫn thiết lập giao diện cho user

B1: Vào quyền Admin > User Managerment

B2: Chọn tên User

B3: Edit thông tin User > màn hình > tab Dashlet Manager

==> Save lại

Kiểm tra login với user vừa chỉnh, kết quả sẽ như sau:

Như vậy: sau khi tạo tài khoản dùng thử xong (trên Cloud2), sales sẽ phải lần lượt thực hiện các bước trên cho tk sales và manager.

Sales thì chọn Sales man 2, còn manager thì chọn Manager/Board cho phần giao diện home page

2. Hướng dẫn tạo mới giao diện trong phần Admin> Home page default

Hiện tại trong phần này đã tạo sẵn 2 giao diện:

Sales man 2 => giao diện home page dành cho sales man

Manager/Board => giao diện home page dành cho manager

Giả sử cần tạo mới 1 giao diện cho 1 loại người dùng khác, ta thực hiện các bước như sau:

B1: Login với quyền admin

B2: Tại màn hình home page của admin, thực hiện kéo thả dash let, add page tùy ý. Giả sử sau khi kéo thả, tùy chỉnh xong, giao diện admin có như bên dưới:

B3: Vào Admin > Default Homepages

Nhập tên giao diện mới và nhấn Save:

Posted on by
CISSP   400-101   810-403   300-320   210-260   200-120   400-051   NS0-157   400-201   70-410   070-410   CISSP   400-101   70-411   70-461   220-802   PMP   70-488   MB6-703   70-462   70-461   220-802   PMP   70-488   MB6-703   70-462   1V0-601   2V0-621   070-480   300-115   70-414   642-874   101-400   070-486   MB5-705   200-120   210-260   200-310   SY0-401   810-403   300-320   400-101   70-533   N10-006   MB2-707   210-060   400-201   350-018   ADM-201   CISSP   1Z0-060   400-051   300-075   MB2-704   100-101   9L0-012   642-999   300-115   MB5-705   70-461   1V0-601   300-206   352-001   70-486   300-135   700-505   400-051   640-875   200-125   500-260   642-181   300-208   70-464   70-643   70-410   70-687   mb2-707   2v0-621   200-120   210-260   200-310   SY0-401   810-403   300-320   400-101   70-533   N10-006   MB2-707   200-120   CISSP   400-101   810-403   300-320   210-060   300-070   210-260   300-075   300-101   NSE4   EX200   300-115   100-101   ADM-201   N10-006   810-403   200-120   400-101   CISSP   300-320   350-018   300-101   210-260   300-208   MB2-707   400-201   SY0-401   70-462   EX200   100-101   1Z0-803   200-120   210-260   200-310   SY0-401   810-403   300-320   400-101   70-533   N10-006   MB2-707   210-060   400-201   200-120   210-260   200-310   SY0-401   810-403   300-320   400-101   70-533   N10-006   MB2-707   210-060   400-201   350-018   200-001   200-101   200-120   250-001   350-018   400-051   642-467   810-420   70-410   70-460   220-802   70-680   350-060   1Y0-300   9L0-418   200-120   210-260   200-310   SY0-401   810-403